ژنوم هلیکوباکترپیلوری: اطلاعات جدید درباره بیماریزایی و درمان

Seyed Hosein Mirmajlesi

Abstract


ژنوم هلیکوباکترپیلوری: اطلاعات جدید درباره بیماریزایی و درمان


Full Text:

PDF


Copyright (c)