نسبت شیوع زخم معده به دوازدهه و رابطه آن با شیوع سرطان معده در نقاط مختلف ایران

Sadegh Massarrat

Abstract


نسبت شیوع زخم معده به دوازدهه و رابطه آن با شیوع سرطان معده در نقاط مختلف ایران

Full Text:

PDF


Copyright (c)