Helicobacter Pylori History

Sadegh Massarrat

Abstract


کشف رابطه هیلوباکتر پیلوری با زخم معده و اثنی عشر و نقش آن در بروز و پیشرفت گاستریت از آنتروم به تمام مخاط معده و بالاخره ایجاد آتروفی و متاپلازی انتستینال و بالاخره سرطان معده یکی از پیشرفت های بزرگ پزشکی در چند دهه اخیر بوده است. با ریشه کنی این باکتری درمان زخم های اثنی عشر و دئودنوم و تا حدودی جلوگیری از بروز سرطان معده عملی شده است

Full Text:

PDF


Copyright (c)