Author Details

Tahmasebi, Afshin, استادیار بیماری‌های داخلی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی،مرکز آموزشی و درمانی علی بن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان، ایران, Iran, Islamic Republic of